Ο Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, που αποσκοπούσε στην προώθηση της Κύπρου σαν ένα διεθνές ιατρικό κέντρο και ταυτόχρονα στην προώθηση της σαν ένα αξιόλογο προορισμό τουρισμού υγείας.

Η έννοια του τουρισμού υγείας δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια που αφορούν τα θέματα ιατρών και ασθενών, αλλά στην ευρύτερη έννοια της δημιουργίας και προσφοράς ολοκληρωμένου πακέτου καθιστώντας την συνεργασία όλων αυτών των φορέων ακόμα πιο αποτελεσματική. Για αυτό το λόγο στη δύναμη του Φορέα Υγείας είναι ενταγμένα τα κυριότερα νοσοκομεία και κλινικές της Κύπρου καθώς επίσης και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα του Τουρισμού Υγείας όπως ταξιδιωτικοί πράκτορες, medical facilitators, ξενοδοχεία κ.α.

Οι κυριότεροι σκοποί του Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου είναι οι εξής:

  • Η ανάπτυξη και προώθηση της Κύπρου σαν Ιατρικό Κέντρο και γενικότερα των υπηρεσιών υγείας
  • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.
  • Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφών με διαφόρους Οργανισμούς και/ή αρμόδια Κυβερνητικά τμήματα για την προαγωγή σκοπών συναφών προς τα θέματα που τα αφορούν.
  • Η διεξαγωγή κάθε ενέργειας με οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία και/ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή πρόσωπο, η οποία κατά τις περιστάσεις κριθεί αναγκαία ή βοηθητική προς πραγματοποίηση των σκοπών του Φορέα.
  • Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων για προώθηση των στόχων του Φορέα και της κατανόησης από όλους , του ρόλου και της συνεισφοράς του στον τομέα της υγείας.
  • Η συμμετοχή σε οργανισμούς, τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο σχετικά με θέματα που αφορούν το Φορέα.
  • Η έμπρακτη συνεισφορά των μελών στην οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη της Κύπρου.

Ο Τουρισμός Υγείας είναι ένας πολύ υποσχόμενος τομέας που ανήκει στην κατηγορία των ειδικών μορφών τουρισμού καθώς και στον τομέα που αποδεδειγμένα καθίσταται ιδιαίτερα προσοδοφόρος διεθνώς.

Η ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας με την προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη που θα αποτελέσουν τόνωση για την κυπριακή οικονομία γενικότερα και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην μείωση του προβλήματος της εποχικότητας που αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τουρισμός.

Email updates

Sign up to receive our email updates from time to timeLOGO YF.TOYRISMOY

Cyprus Health Services Promotion Board

38, Grivas Dhigenis,& 3, Deligiorgis str.
P.O.Box 21455,
1509 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 88 98 90
Fax:+357 22 66 75 93

Email: cyprushealth@ccci.org.cy

Privacy Policy